Share This Post

Nieuws

Cannabinoïden en Risicobeperking

Cannabinoïden en Risicobeperking

Het extraheren van cannabinoïden, met name met gebruik van gas zoals bij BHO, brengt diverse grote risico’s met zich mee wat betreft gezondheid en veiligheid. Om risicobeperking bij dit proces te bevorderen, moeten we de extractietechnieken en -effecten op gebruikers onder de loep nemen om tot een specifieke regulering te komen.

Cannabinoïde-extracten worden steeds populairder. Niettemin hebben zowel de effecten als het productieproces ervan bepaalde kenmerken die verschillen van het consumeren van de plant zelf: De kans op ongevallen, de aanwezigheid van verontreinigingen, de kans op een overdosis enzovoort. Vanuit het perspectief van risicobeperking lijkt het de moeite waard deze aspecten in overweging te nemen met als doel tot een systeem van regulering te komen dat ervoor zorgt dat extracten veilig zijn en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Dit artikel biedt enkele suggesties daartoe.

BHO en risicobeperking

De afgelopen jaren heeft er ontegenzeggelijk een explosie plaatsgevonden in de consumptie van cannabisextracten. Naast de traditionele hasj, olie of tinctuur op basis van alcohol is het aantal beschikbare opties enorm gestegen. Van die nieuwe methodes lijkt extractie met behulp van gas, met name butaan maar ook propaan, de winnaar te zijn geworden. Bij vrijwel ieder cannabisevenement waar we verschijnen, zijn we min of meer verplicht een workshop over de productie van BHO te geven. BHO staat voor butaan-hasjolie of butaan-honingolie, wat in principe hetzelfde is. En als we een cannabiscup bijwonen, komen we steeds meer extracten tegen, waarbij met name BHO veel voorkomt.

Het succes van extracten in het algemeen en die met gas in het bijzonder veroorzaakt een aantal problemen vanuit het perspectief van risico- en schadebeperking, zowel wat betreft hun productiemethoden als consumptie-effecten, met name als het gebruik gewoonte wordt. Dit maakt het niet alleen noodzakelijk om een verscheidenheid aan preventieve maatregelen voor gebruikers te ontwikkelen maar ook om de productie en distributie van deze extracten te reguleren met als doel een reeks beperkingen en controles in te stellen die ervoor moeten zorgen dat er geen grotere schade wordt aangericht.

Spelen met vuur

Een van de grootste risico’s van BHO is dat er ongelukken kunnen gebeuren tijdens de productie ervan. Bij het gebruik van butaangas is er overduidelijk het gevaar van explosie. Als de extractie plaatsvindt in een gesloten ruimte zonder ventilatie kan iedere vonk een ongeluk veroorzaken. Er zijn meldingen van ongelukken in Spanje, zoals die bij de Cañaman-growshop in Madrid, waar in 2013 diverse mensen zware verwondingen opliepen bij een gasexplosie. Hoewel het management van de shop volhoudt dat ze aanstekers aan het vullen waren, gelooft vrijwel iedereen vanwege de grootte van de brand nog steeds in de meer aannemelijke verklaring, namelijk dat ze BHO aan het extraheren waren.

Diverse tijdschriften en websites geven dikwijls adviezen over hoe dit soort ongelukken voorkomen kunnen worden. De belangrijkste ervan kunnen als volgt worden samengevat:

  • Voer het proces niet uit in een gesloten ruimte. Doe het altijd buitenshuis.
  • Rook niet en maak geen vuur tijdens het proces.
  • Gebruik een plastic ventilator om de dampen te verwijderen die worden gegenereerd door het vervliegende gas. Gebruik nooit een stofzuiger voor dit doel omdat de elektriciteit een vonk kan veroorzaken.
  • Houd een brandblusapparaat en een vuurdeken bij de hand om vlammen te doven.
  • Draag geen synthetische kleding. Linnen en katoenen kleding hebben de voorkeur omdat synthetische stoffen kleine vonken kunnen veroorzaken.

Een ander goed advies, hoewel het niet te maken heeft met het explosiegevaar, is om veiligheidshandschoenen te dragen. Dit is omdat het gas bevriest wanneer het naar de extractiebuis wordt overgebracht. Daardoor kan degene die de handeling uitvoert zijn handen verbranden.

Een ander risico van het extractieproces is dat er butaanresten in het extract kunnen achterblijven, hetgeen het gevaar van vergiftiging met zich meebrengt. Om dit te voorkomen dient het extract gereinigd te worden van residuen, wat in sommige richtlijnen als onontbeerlijk wordt gezien. Het is duidelijk dat als we willen zorgen voor een basisniveau van veiligheid, niet iedereen zich bezig kan houden met gasextractie.

 Zijn extracties “cannabis crack”?

Er is nog een reden waarom we ons zorgen moeten maken over cannabinoïde-extracten en dat zijn de effecten op het lichaam. Dit is iets dat niet alleen opgaat voor BHO, maar ook voor alle andere extracten die een hoog gehalte aan THC bevatten. Voor CBD ligt dit anders, aangezien de stof niet alleen de psychoactieve eigenschappen van THC ontbeert, maar deze zelfs tegengaat.

Ieder extract met een concentratie van psychoactieve ingrediënten zorgt natuurlijk voor dat de stof sterker wordt, wat het effect vergroot en er ook vaak voor zorgt dat de stof desintegreert. Ter vergelijking: het is veel makkelijker om dronken te worden met gedistilleerd, zoals tequila of gin, dan met bier of cider en ook het gevaar van overdosering is groter. Het is ook duidelijk dat de ene methode een grotere kater tot gevolg heeft dan de andere.

In het geval van extracten met een hoge concentratie THC hebben we, naast de sterkte, te maken met een tweede factor en dat is de duur van de effecten. Wat dat betreft is er een analogie met het cocablad en cocaïne. Als we cocaïneblad consumeren, absorberen we langzamerhand het cocaïnegehalte zodat het effect stukje bij beetje toeneemt en dan langzaam weer verdwijnt. We krijgen bovendien ook andere stoffen binnen die de plant bevat, niet alleen cocaïne. Als we cocaïne in extractvorm consumeren, met name als cocaïnepasta of crack, wordt het effect veel sneller gevoeld evenals de comedown. Deze snelle high en comedown resulteert zeer vaak in hernieuwd gebruik, waardoor cocaïnegebruikers, met name degenen die het roken, hun gebruik steeds sneller gaan herhalen. Dit betekent dat zij uiteindelijk meer cocaïne binnen een veel korter tijdsbestek in hun lichaam krijgen, hetgeen het gevaar van verslaving, overdosis en bijwerkingen vergroot.

Op enkele overduidelijke verschillen na gebeurt er iets soortgelijks met cannabis. Het roken van marihuana die 10 tot 15 procent THC bevat, is niet hetzelfde als het roken van een extract met 95 procent. Op basis van mijn eigen ervaringen en de talloze verhalen die ik in de laatste paar jaar heb weten te verzamelen, leidt het gewoontegebruik van zeer krachtige cannabisextracten dikwijls tot een sterke toename van de totale hoeveelheid THC die wordt geconsumeerd binnen een zelfde tijdsperiode en daarnaast tot een meer dwangmatig gebruikspatroon. Het effect van het consumeren van BHO en andere bijna pure extracten wordt snel gevoeld en duurt niet lang. Door extracten te consumeren kan het lichaam hoeveelheden cannabis absorberen die via andere gebruiksmethodes fysiek onmogelijk zijn. Ik ken mensen die erin geslaagd zijn in een weekend 30 gram BHO te consumeren, wat het equivalent is van honderden grammen wiet. Dat is gewoonweg ridicuul.

En wat gebeurt er wanneer dergelijke hoeveelheden THC worden geconsumeerd? Welnu, de effecten worden sterker en sterker en leiden uiteindelijk tot ernstige incidenten. Ik heb persoonlijk zeer ervaren cannabisgebruikers gezien die in tientallen jaren van consumptie nog nooit zoiets sterks hadden gehad. Nadat ze enkele weken intensief BHO hadden genomen, werden ze getroffen door een psychotische aanval. Ik heb geen concrete gegevens over dit verschijnsel en ik geloof ook niet dat er serieus onderzoek naar is gedaan. Het moge echter duidelijk zijn dat extracten de zaak hebben veranderd, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief, op het gebied van de effecten en de daarmee samenhangende risico’s. Misschien is het wat overdreven om te spreken van “cannabiscrack” maar we kunnen gewoonweg niet de andere kant opkijken en doen alsof er niets aan de hand is. We moeten gebruikers waarschuwen, met name diegenen die minder ervaren zijn. BHO is bepaald niet het zelfde als marihuana, net als bier niet hetzelfde is als pure alcohol.

Er is specifieke regulering nodig.

Wat zou, in het geval cannabis wordt genormaliseerd, de meest geschikte vorm van wettelijke regulering zijn om de risico’s die samenhangen met de productie en consumptie van BHO en andere cannabisextracten te verminderen?

Om te beginnen zou het vanwege de risico’s die samenhangen met het productieproces (ongelukken ten gevolge van onjuist gebruik van het gas en giftige verontreinigingen in het extract) verstandig zijn de productie en bovenal de verkoop van extracten alleen toe te staan aan houders van een specifieke vergunning. Producenten zouden om een vergunning te krijgen faciliteiten moeten hebben met adequate veiligheidsprotocollen en speciaal opgeleid personeel. Het is allemaal leuk en aardig dat men advies geeft over hoe je de risico’s kunt verminderen bij het verkrijgen van je eigen extracten, maar de consequenties van het niet opvolgen van dergelijke adviezen zijn te ernstig om over te laten aan afzonderlijke personen. De veiligheid en gezondheid van andere mensen staan namelijk op het spel. Daarom lijkt het verstandig dat de overheid ervoor zorgt dat wordt voldaan aan minimale veiligheidsnormen.

Een andere beperking die verstandig lijkt, is om een bovengrens voor het THC-gehalte vast te stellen. Net als alcohol, dat kan worden gedestilleerd uit gefermenteerde dranken totdat het bijna 100 procent zuiverheid heeft bereikt, kunnen cannabinoïde-actieve ingrediënten worden geconcentreerd en geraffineerd tot een extreem gehalte. En net als bij alcohol lijkt het verstandig om een bovengrens vast te stellen om het risico op een overdosis, negatieve reactie of verslaving te verminderen.

In het geval van alcohol hebben vele landen afgesproken een limiet van zo’n 40 procent te hanteren. Op sommige plaatsen mag dit niveau worden overschreden, maar op dit moment is het eigenlijk onmogelijk om pure alcohol te verkopen tenzij je er stoffen aan toevoegt die de inname van alcohol blokkeren of tenzij je er zulke hoge belastingen op heft dat het mensen ontmoedigt om het in die vorm te consumeren. Aangezien bij cannabis met de toename van concentratie ook de risico’s groter lijken te worden, moet iedere cannabisregulering erop gericht zijn om grenzen aan de maximumconcentratie te stellen.

En wat zou dat maximumniveau moeten zijn? De limiet van 40 procent die is gesteld aan alcohol lijkt aan de lage kant gezien het feit dat op dit moment cannabisextracten met aanzienlijke hogere concentraties de norm zijn geworden. Concentraties van 80 of 90 procent zijn echter ook volstrekt onacceptabel omdat in dat geval de risico’s aanzienlijk toenemen. Misschien zou daarom een limiet van rond de 60 procent voldoen, maar daarover kan natuurlijk gediscussieerd worden.

Het lijkt onvermijdelijk dat er binnen de cannabisbeweging en tussen cannabisdeskundigen onderling een doorlopend debat zal zijn om deze zaken te verduidelijken. Cannabisextracten worden steeds meer gemeengoed en het lijkt noodzakelijk om bepaalde stappen te nemen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Ik hoop dat dit artikel een bijdrage heeft geleverd aan het o zo noodzakelijke debat hierover.

Bron: SensiSeeds

Share This Post

Leave a Reply